Dovre Fond

Image

Dovre Forvaltning er et fondsforvaltningsselskap etablert i 2011. Selskapets kjernekompetanse er å bruke objektive, statistiske analyser av finansielle og økonomiske data til å avdekke markedsineffisienser som kan utnyttes til å skape meravkastning for kundene.

Finansavisen skrev 18.02.2016: «Dovre Forvaltning ble etablert av analyseguru Stig Myrseth i 2011, og lanserte Dovre Inside Nordic året etter … avkastningen er på formidable 80 prosent siden oppstart.»

Det var i vinter, per september er avkastningen på Dovre Inside Nordic kommet opp i 106,5 % siden oppstart.
 
Dovre Forvaltning ledes av Stig Myrseth som har mer enn tjue års erfaring som aksjeanalytiker og forvalter. De fleste kjenner han fra Finansavisen hvor han skriver en tosiders artikkel kalt «Dovre-porteføljen» hver mandag. Av faglige utmerkelser kan nevnes at han vant ekspertpanelet «Børsspeilet» i magasinet Økonomisk Rapport åtte år på rad, og at han har vært utropt til Norges beste aksjeplukker.

 

Dovre Inside Nordic

Dovre Inside Nordic er Europas første innsidefond.
 
Strategien er å investere i nordiske børsnoterte selskaper hvor det nylig har vært signifikante innsidekjøp. Gjennom statistiske analyser av over 60.000 innsidehandler i Norden de siste femten årene har Dovre avdekket hvilke innsidehandler som gir sterkest signaler om fremtidig kursutvikling, og dette legges til grunn når vi forvalter fondet. Dovre Inside Nordic har gjort det ca. 40 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen siden starten i 2011 og har gitt meravkastning i tre av fire år.

Dovre Inside Nordic

Jeg vil vite mer om Dovre Inside Nordic

 

Dovre Baltic Sea

Dovre Baltic Sea er et fond som investerer i Stig Myrseth sitt favoritt marked for tiden; baltiske og polske aksjer.
 
De økonomiske utsiktene for regionen fremstår fortsatt som lyse grunnet en sterk konkurransekraft muliggjort av et lavt lønnsnivå og et høyt utdannelsesnivå. I tillegg vurderer vi en inntreden i fondet som særlig attraktivt nå grunnet en lav verdsettelse i fondets hovedmarked, Warszawa-børsen. Polske aksjer verdsettes nå i snitt bare marginalt over bokført egenkapital. Historisk har en så lav prising vært assosiert med sterk avkastning på mellomlang og lang sikt. Vi ser en oppside på 50-100% på Warszawabørsen på tre års sikt. Dovre Baltic Sea har gjort det ca. 37 prosent bedre enn referanseindeksen siden starten for tre år siden.

Dovre Baltic Sea

Jeg vil vite mer om Dovre Baltic Sea

 

Både for Dovre Inside Nordic og Dovre Baltic Sea er minsteinvesteringen på engangsinnskudd kr. 10.000.-. For månedlig spareavtale er minsteinvesteringen kr. 1.000.-