Dovre Aktiv Forvaltning

Image

Finansavisen skriver 18.02.2016:

«Dovre Forvaltning ble etablert av analyseguru Stig Myrseth i 2011, og lanserte Dovre Inside Nordic året etter … avkastningen er på formidable 80 prosent siden oppstart.»

Dovre Forvaltning er et fondsforvaltningsselskap etablert i 2011. Selskapets kjernekompetanse er å bruke objektive, statistiske analyser av finansielle og økonomiske data til å avdekke markedsineffisienser som kan utnyttes til å skape meravkastning for våre kunder.

Dovre Forvaltning ledes av Stig Myrseth. Myrseth har mer enn tjue års erfaring som aksjeanalytiker og forvalter. De fleste kjenner han fra Finansavisen hvor han skriver en tosiders artikkel kalt «Dovre-porteføljen» hver mandag. Av faglige utmerkelser kan nevnes at han vant ekspertpanelet «Børsspeilet» i magasinet Økonomisk Rapport åtte år på rad. Videre ble han av Finansavisen utropt til Norges beste aksjeplukker nyttårsaften 2010-2011. Dovre Forvaltning har seks ansatte og forvalter to fond i tillegg til skreddersydde individuelle porteføljer (Aktiv Forvaltning).

 

Dovre Aktiv Forvaltning
Dovre Aktiv Forvaltning er et eksklusivt forvaltningsprodukt som kan skreddersys til den enkeltes investors ønsker og behov. Som aktiv forvaltning-kunde har du kontanter og verdipapirer på egen konto i eget navn.

Dovre vil imidlertid foreta kjøp og salg i henhold til en på forhånd definert investeringsstrategi uten å kontakte deg. Du kan velge mellom flere ulike investerings-strategier. Videre vil vi utarbeide kvartalsvis rapporter som viser porteføljens utvikling og resultater.

Minsteplassering ved aktiv forvaltning er 1 million kroner i ferdig sammensatt produkt, Dovre Inside Aktiv;

Dovre Inside Aktiv har en investeringsstrategi som søker å oppnå høyere avkastning enn referanseindeks gjennom aksjeplukking på regulerte markeder (RM) i Norge, Sverige og Danmark i tillegg til aktiv allokering av investerte midler.

Referanseindeks:

▪       45 % OMX Stockholm Cap GI

▪       15 % Oslo Børs Indeks

▪       15 % OMX Copenhagen Cap GI

▪       25 % Oslo Børs Statsobligasjon Indeks 0.25 års (ST1X)

Ved valg av aksjer vil prioritet bli gitt til selskaper hvor primærinnsidere eller andre aksjonærer som kan antas å ha tett kontakt med ledelsen vist kjøper eller selgerinteresse.

Minsteplassering ved aktiv forvaltning med skredder-sydd forvaltning til den enkelte investor er 5 millioner kroner.

Disclaimer

Dovre Forvaltning er et fondsforvaltningsselskap som forvalter midler på vegne av våre kunder i verdipapirmarkedet.Dovre Forvaltning gir ofte uttrykk for vårt syn på markedet, økonomien, enkeltaksjer og investeringsmuligheter i alminnelighet i artikler i pressen, intervjuer, e-poster, på denne websiden og gjennom andre kanaler (til sammen eller hver for seg heretter benevnt som Kommunikasjon). Enhver slik Kommunikasjon fra Dovre Forvaltning har kun som formål å informere. Kommunikasjonen utgjør ikke noe investeringsråd, og du skal ikke basere deg på den i forbindelse med investeringsbeslutninger. Dovre Forvaltning er ikke et analyseselskap som publiserer uavhengige analyser. Når vi utarbeider Kommunikasjon, følger vi ikke lovkrav for analyser som skal sikre at informasjonen er uavhengig og objektiv. Dovre har ingen restriksjoner på å plassere ordrer før publisering av slik informasjon eller Kommunikasjon. Som et forvaltningsselskap kan Dovre Forvaltning på vegne av våre fond eller kunder ha posisjoner i verdipapirer nevnt i Kommunikasjon, og Dovre skal således ikke ses på som en uavhengig rådgiver.Dovre Forvaltning yter ikke offentlige råd vedrørende naturen, den potensielle verdien eller egnetheten av noen investeringer, verdipapirer eller investeringsstrategier. Dovre Forvaltning gir ingen garantier vedrørende nøyaktigheten eller fullstendigheten i informasjon eller synspunkter som fremgår av Kommunikasjonen. Dovre Forvaltning aksepterer ikke noe ansvar for skade eller tap som måtte oppstå som en følge av anvendelse av Kommunikasjonen.