Risikoinformasjon

RISIKO
Denne advarselen kan ikke, og vil ikke, avdekke eller forklare alle risikoaspekter som er knyttet til handel i aksjer, CFD og valuta. Vi mener likevel at gjennomgangen er egnet til å gi våre kunder en bedre forståelse for den risiko som er forbundet med handel i slike instrument.
 
Markedsrisiko
Risiko for at markedet i sin helhet, eller på det området man har gjort sin investering, faller i verdi.
 
Prisvolatilitetsrisiko
Risiko for at store svingninger i kursen/prisen på et finansielt instrument påvirker investeringen negativt.
 
Giringeffektrisiko
CFD er et derivatinstrument som benytter giring ved plasseringer i/mot underliggende aktiva (aksjer, indeks eller råvarer). Bruk av giring medfører at prisutviklingen på underliggende aktiva får en proporsjonalt større effekt på den investerte kapital enn ved investeringer uten giring. Både tap og gevinst vil således bli større enn ved investeringer uten giring. Giringeffektrisiko innebærer derfor risiko for større tap ved bruk av giring enn ved investeringer uten giring.
 
Likviditetsrisiko
Risiko for at man ikke får solgt et finansielt instrument på det tidspunkt man måtte ønske fordi omsetningen og kjøpsinteressen i det finansielle instrumentet er for lav.

Kostnadsrisiko
Risiko påvirkes også av kostnader ved at disse vil påløpe uansett utfall av den enkelte transaksjon og således vil redusere gevinst og øke tap. Ved aksje- og CFD-handel påløper kostnader i forbindelse med gjennomførte transaksjoner. Kostnadene fordeler seg på kurtasje og spread (differansen mellom kjøper- og selgerkurs). I tillegg påløper det eventuelle finansieringskostnader for CFD-posisjoner som holdes over natten/ikke lukker intradag.

Generelt
Investor må forholde seg til disse risikoene og vurdere den totale risiko opp mot sine investeringsmål og risikovilje. Risikoen kan justeres ved å legge opp til en investeringsstrategi som aktivt vurderer de mest relevante faktorene. Porteføljesammensetning, fokus på likvide verdipapirer og endring av giring-nivå er eksempler på slike risikojusterende tiltak. Man kan også bruke risikostyringsverktøy som stop loss og limit-ordre for å redusere risiko i den enkelte transaksjon.
Til tross for risikoreduserende tiltak vil aksje- og CFD-handel alltid medføre høy risiko og kan føre til at du taper og gjøres ansvarlig for mer enn den innskutte kapital.
Du bør ikke delta i handel med CFD og andre finansielle derivater med mindre du forstår hvordan CFD-transaksjoner fungerer, og hva den reelle risikoen for tap ved slike transaksjoner innebærer. Du bør ikke foreta slike transaksjoner med mindre du mener våre produkter passer for deg i lys av din økonomiske stilling og forholdene for øvrig.

Hvis du er den minste tvil om disse forhold, bør du søke uavhengige råd.

Ulike produkter medfører ulik risiko, og før du bestemmer hvorvidt du skal handle i denne typen instrumenter bør du være klar over følgende punkter:
• at all handel gjøres på egen risiko
• at du må sette deg grundig inn i Nordic Securities, Saxo Bank og eventuelt Nordnet sine forretningsvilkår
• at vilkårene for handel med aksjer og derivater endres ofte, og det krever derfor fortløpende evaluering og oppmerksomhet fra din side.

Selv om CFD og finansielle derivater kan brukes for å administrere investeringsrisiko, er noen av disse produktene lite passende for mange kunder fordi de innebærer høy risiko. Handel med CFD gir mulighet for giring, noe som betyr at et lite depositum eller relativt små innskudd kan medføre store tap, så vel som gevinster. Selv om du handler på margin/sikkerhetskrav og dermed bare trenger en liten del av en posisjons verdi i egenkapital, er du like fullt eksponert med hele posisjonens verdi i markedet og risikerer således å tape den fulle verdien av posisjonen (f eks dersom utsteder av aksjer går konkurs). Dette tapet kan overgå det du har stilt som margin/sikkerhet. Dette betyr også at en relativt liten bevegelse i markedet kan føre til en proporsjonalt mye større bevegelse i verdien til en posisjon. Dette kan både gå i din favør eller disfavør. Slike transaksjoner vil kunne utløse marginkrav og eventuelt tvangssalg av posisjoner. Det gjøres nærmere rede for dette nedenfor.

Vær oppmerksom på at kan det oppstå kursfall i de underliggende aktiva utenfor markedets ordinære åpningstid. Vi vil da kunne bli nødt til å stenge din posisjon til første tilgjengelige pris når markedene åpner igjen. Dette kan medføre at du taper mer enn du har investert.

Margin
CFD og andre finansielle derivater handles på margin, noe som innebærer at du gjør en rekke løpende delinnbetalinger knyttet til verdiutviklingen i kontrakten, i stedet for å betale hele kontraktsverdien umiddelbart. Fra du begynner å handle med CFD, må du til enhver tid ha en tilstrekkelig stor margin på konto, for å opprettholde åpne posisjoner. Vi legger til rette for online tilgang for at man skal kunne overvåke marginkravet løpende og til enhver tid. Vi evaluerer åpne posisjoner hver forretningsdag, og enhver profitt og ethvert tap reflekteres øyeblikkelig i kundens konto. Et tap kan gjøre det nødvendig at du øyeblikkelig fremskaffer tilleggskapital for å opprettholde dine åpne posisjoner eller reduserer din eksponering. Vi kan også endre våre kurser for innledende margin og/eller teoretiske handelskrav til enhver tid, hvilket også kan resultere i endringer i marginen du skal opprettholde. Hvis du ikke til enhver tid opprettholder tilstrekkelig margin på din konto og/eller skaffer slik tilleggskapital innen en gitt frist, vil åpne posisjoner kunne lukkes med tap, og du vil stå som erstatningsansvarlig for ethvert underskudd som følge av dette.