Behandling av kundeklage

Dersom en kunde inngir en klage til Nordic, uavhengig av om klagen gjelder Nordic generelt eller en eller flere navngitte ansatte, skal Nordic sikre at klagen behandles forsvarlig og hurtig.

Før klagen legges frem for Nordic sin klageinstans må den inngis skriftlig. Klageinstansen vil bekrefte at klagen er mottatt, at den vil tas under behandling samt angi forventet svartid (normalt 3 uker).

Nordics Klageinstans er ansvarlig for behandling av alle klager og skal sørge for å innhente relevant informasjon for å opplyse klagen, samt identifisere og begrense eventuelle interessekonflikter.

Alle klager besvares skriftlig og vil bli registrerert og oppbevart hos Nordic. Klagen vil bli analysert for å avdekke eventuelle tilbakevendende og/eller operasjonelle problemer.

Mer informasjon om Etisk Råd er tilgjengelig her: http://vpff.no/Etisk-raad/Klagebehandling  

Kundeklage kan sendes til Compliance ved tp@thenordicgroup.no